VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU

verze 2023-01

Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem Ing. Josefem Križanem. Smluvní vztahy jsou v souladu s příslušnými ustanovenými obecně závazných právních předpisů České republiky (zákon č. 526/1990 Sb. aj.). Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

1. Předmět a účel pronájmu

1.1. Předmět pronájmu

Předmětem pronájmu je objekt pojmenovaný jako Vila Martina na adrese Popůvky evidenční číslo 455.

1.2. Účel pronájmu

Předmět pronájmu bude užíván výlučně ke krátkodobému pronájmu.

2. Cena, objednávka a rezervace pronájmu

2.1. Objednávka a rezervace pronájmu

a) Objednavatelem (dále jen nájemce) pronájmu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky všech ostatních účastníků pronájmu (viz. níže).

b) Na základě telefonické nebo písemné objednávky nájemce, pronajímatel blokuje nájemci předmět pronájmu v předem domluveném termínu.

c) Po odsouhlasení termínu zaplatí nájemce do 3 pracovních dnů na účet pronajímatele zálohu ve výši 50% z ceny pronájmu a oznámí počet ubytovaných osob (včetně dětí), jejich datum narození a jména. Dále nájemce oznámí svou adresu a telefonní číslo.

d) Po zaplacení zálohy a oznámení počtu ubytovaných osob je rezervace závazná a nájemci vzniká právo na přechodné ubytování v předmětu pronájmu v odsouhlaseném a potvrzeném termínu. Nájemce také zaplacením zálohy stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami pronájmu, rozumí jim a v plném rozsahu je respektuje. Neuhrazením zálohy ve stanoveném termínu rezervace pronájmu automaticky zaniká.

e) Maximální počet ubytovaných osob v pronajímané vile je 6 osob (v ložnici v přízemí je jedna manželská postel, v ložnici v podkroví je jedna manželská postel a v obývacím pokoji je rozkládací sedací souprava - celkem 3 postele). - více v internetové prezentaci www.vilamartina.cz. Případné dotazy týkající se kapacity objektu zodpoví pronajímatel.

f) Pronajímatel má právo odmítnout ubytování většího počtu osob, než je uvedeno na potvrzení objednávky.

2.2. Cena

a) Ceny za pronájem je cenou sjednanou dle zákona č. 526/1990 Sb. dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem.

b) Plná cena musí být uhrazena nejpozději 14 dnů před nástupem a převzetí pronajímaného objektu.

c) Cena zahrnuje: pronájem objektu na smluvenou dobu, spotřebu el. energie, spotřebu užitkové vody, toaletní papír a mýdlo.

d) Cena nezahrnuje: vratnou kauci, poplatek za "lázeňský nebo rekreační pobyt", pojištění (Nájemci se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR "Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku").

3. Odstoupení od smlouvy, storno poplatky

3.1. Stornovací podmínky vstupují v platnost dnem zaplacení rezervační platby nájemcem za nájem. Zrušení objednávky pronájmu lze provést ze strany objednavatele i pronajímatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pronájmu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno pronajímateli, resp. objednavateli.

3.2. Při odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele bude vrácena zaplacená záloha takto:

  1. do nástupního termínu zbývá více než 31 dnů - vracíme 100 % zaplacené zálohy
  2. do nástupního termínu zbývá 11 až 30 dnů - vracíme 50 % zaplacené zálohy
  3. do nástupního termínu zbývá méně než 10 dnů - vracíme 0 % zaplacené zálohy

Pronajímatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když hosté v pronájmu i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy, nebo jinak porušuje stanovení provozního řádu, zejména ustanovení o nočním klidu.

3.3. Storno je odečteno od zaplacené zálohy nebo z celkové ceny, vyúčtováno a vráceno nejpozději do 10 dnů.

3.4. Při přerušení pronájmu ze strany klienta se cena za pronájem ani jakákoliv její část nevrací.

3.5. Při zrušení pronájmu ze strany pronajímatele (vyšší moc, porucha objektu, vážná závada atd.) budou do 5 pracovních dnů nájemci vráceny všechny jím zaplacené poplatky a bude mu nabídnuta 10% sleva na eventuální příští pronájem.

4. Zahájení a ukončení pronájmu

4.1. Nájemce je povinen dodržet nástupní datum a čas od 15:00 do 17:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak) a ukončit pronájem v den uvedený na potvrzení objednávky nejpozději však do 10:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak).

4.2. Nájemce je povinen před odjezdem provést základní závěrečný úklid. Pokud tak nájemce neučiní, bude mu z vratné kauce odečtena částka ve výši 1000 Kč (20,-euro).

4.3. Při převzetí objektu předá pronajímatel nájemci objekt v uklizeném stavu, s vybavením dle inventáře. Nájemce složí kauci ve výši 2500 Kč (100,- euro), která bude nájemci vrácena po bezchybném vrácení objektu pronajímateli po ukončení pronájmu. Na vratnou kauci vystaví pronajímatel nájemci potvrzení o zaplacení.

4.4. Pronajímatel při převzetí objektu vybere od nájemce taxu, tzv. poplatek za "lázeňský nebo rekreační pobyt" dle místní vyhlášky pro Obecní úřad za osobu/den ve výši 20,- Kč (platí pouze osoby 18-69 let).

4.5. Při ukončení nájmu pronajímatel s nájemcem znovu zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře. Neshledá-li žádných závad, převezme klíče a vrátí nájemci vratnou kauci v plné výši. Pokud pronajímatel zjistí po závěrečné kontrole závady způsobené nájemcem, je oprávněn z vratné kauce odečíst částku odpovídající této závadě. V případě, že taková závady přesáhnou v součtu 2500,- Kč, je pronajímatel objektu oprávněn vymáhat na nájemci další doplatek.

5. Povinnosti nájemce

a) Řídit se Všeobecnými podmínkami pronajímatele.

b) Obeznámit se s obsluhou objektu, což potvrzuje podpisem protokolu - probíhá při převzetí objektu.

c) Vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení.

d) Dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm atd.).

e) Nájemce plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech účastníků pronájmu.

f) Zjistí-li nájemce průběhu pronájmu jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí pronajímatele.

g) Účastníci pronájmu jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pronájmu. Pronajímatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce.

h) Nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob v objektu po dobu celého pronájmu, udržovat objekt a jeho okolí v čistotě a uvnitř objektu používat domácí obuv.

i) Uvnitř celého objektu je zakázáno kouřit.

6. Povinnosti pronajímatele

a) Garantovat výše uvedené vybavení objektu.

b) Umožnit nájemci využití celého objektu po sjednanou dobu. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s provozem a obsluhou objektu a jeho příslušenstvím.

c) Předat nájemci při nástupu objekt v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný.

d) Poskytnout nájemci čisté a vyprané povlečení pro každé objednané lůžko.

e) Poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob.

f) Řešit oprávněné stížnosti a připomínky nájemce týkající se objektu.

g) Být po dobu ubytování nájemce v objektu dostupný na mobilním telefonu.

h) Pokud vznikne ze strany pronajímatele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování nájemce, má pronajímatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pronájmu.

7. Odpovědnost

Při předání předmětu pronájmu seznámí pronajímatel nájemce s provozem objektu. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění, odcizení či jiné újmy osob užívajících předmět pronájmu. Pobyt a pohyb osob po celém objektu a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem. Pronajímaný objekt se předává i přebírá v řádném stavu a nepoškozený.

8. Pojištění

Pronajímaný objekt je pojištěn u pojišťovny Kooperativa. Objednaný pronájem využívají hosté na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku 3. osoby), za odcizení zavazadel nebo majetku hostů po dobu pronájmu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme. Pro tyto případy doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

9. Závady

V případě, že se vyskytnou závady je třeba ihned o tomto uvědomit pronajímatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru, odstranit. Způsobí-li hosté pronajímateli škodu, jsou povinni ji pronajímateli ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.

10. Přechodná a závěrečná ustanovení

10.1. Platnost těchto podmínek může být mezi nájemcem a pronajímatelem individuálně upravena výlučně písemnou formou.

10.2. Uhrazením zálohy či celé ceny pronájmu bere nájemce tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

10.3. Nájemce potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty dle zákona č. 110/2019 Sb. pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.

10.4. Nájemce souhlasí s provozem kamerového systému se záznamem.

10.5 Upozorňujeme, že v celém objektu je zavedena užitková voda z lokální studny.

10.6 Provoz bazénu zajišťujeme od 1.6.-30.9.